top of page

Makaleler/Articles


Heykelde Boşluk Kavramının Değişen Anlamı / 

The Changing Meaning of The Concept of Space in Sculpture

http://sanatyazilari.hacettepe.edu.tr/img/1155381752019__3977602720.pdf


Sanatta Şeffaflığın Temsili / Representation of Transparency in Art 

https://dergipark.org.tr/tr/pub/sduarte/issue/73845/1170221
 


Kent Kimliğinin Oluşmasında Mimari ve Sanatsal Uygulamaların Etkisi / 

The Impact of Architectural And Artistic Practises on The Formation of Urban Identity

http://sanatyazilari.hacettepe.edu.tr/img/1630571102019__67751711612.pdf


Sanatsal Düşüncenin Aktarımında Günlük Kullanım Nesnelerinin Değişen Rolü / 

The Changing Role of Daily Objects in Conveying of Artistic Thought

https://dergipark.org.tr/tr/pub/ataunigsed/issue/44147


İşlevselliğin Ötesinde Mimari Bir Yapı Elemanı Olarak Merdiven/ 
Stairs as an Architectural Element Beyond Functionality

https://dergipark.org.tr/tr/pub/saktad/issue/79726/1344033

Tezler/Thesis


 
Günümüz Sanatında Boşluk ve Yeni İfade Olanakları / 
Void and Possibilities of New Mode of Expressions in Today’s Art       
 
https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/tezSorguSonucYeni.jsp

Sanatta Yeterlik/ Phd

 

Yaratım Sürecinde Özne-Nesne İlişkisinin İrdelenmesi / 

A Study on Subject-Object Relationship During The Creational Process  

 

https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/tezSorguSonucYeni.jsp

Yüksek Lisans / Master

bottom of page